ತಿಂಗತೊಲೆಯಾರ್‍

ತೊಲೆಯಾರ್‍ ತಿಂಗತ್ ಬಂದಂಡಿಪ್ಪ| ಕಾವೇರಿ ಚಂಗ್ರಾಂದಿ|
ತುಂಬೆ ಪೋವ್‌ಲ್ ತೇನ್ ಕುಡಿಚಂಡಿಪ್ಪ| ತುಂಬಿಯಗಿಡಪಾಂಜಿ
ತೋಡ್ ನೀರ್‍ ತೆಳಿಂಗಿ| ಕೊಯಿಲೆ ಮೀನ್ ಕೊಣಿಂಜಿ|
ತುಳ್ಳಿ ತುಳ್ಳಿ ಕಳಿಚಂಡುಂಡ್| ಚೋಂದ ಮೂಡ್ ಮಿನಿಂಗಿ
||ತೊಲೆಯಾರ್‍||

ತೋಡ್ ಪರಿಂಜಿ ಪೊಳೆಕ್|
ಪೊಳೆ ಪರಿಂಜಿ ಕಡಕ್|
ಮಳೆ ಪೊಜ್ಜಿ ಬೊಳೆಕ್|
ಕದ್ ಪೊಲ್ಂಜಿ ಕೆಲಕ್|
ಕಳಿಚಂಡ್ ತೆಳಿಚಂಡ್ ಬಾಳನ ಎಂಗ,
ಕಾವೇರಮ್ಮೆರ ದಯತ್ ||ತೊಲೆಯಾರ್‍||

ಬೇಕೋಂಬ್ ಬಾಣೆಲ್|
ಪಚ್ಚೆ ದುಂಬಿ ಚಾಯಿಲ್|
ಸಾಲ್ ಬೊತ್ತ್ ಬೇಲ್‌ಲ್|
ಪೊಡೆ ದುಂಬಿ ಚಾಯಿಲ್|
ಪಾಕದ್ ದುಂಬಿತ್ ನೆಲ್ಲಾಯಿ ಬಾಂಗಿತ್
ದುಂಬಡ್ ಅಮ್ಮೆರ ದಯತ್|| ತೊಲೆಯಾರ್‍

ದೋರ ಬಾಣಬರಿಲ್|
ನೀಲ ಕುಂದ್ ಕೊಡಿಲ್|
ಬೋವ ನೀರ್‍ ರಡಿಲ್|
ಏಳ್ ರಂಗ್ ಕೊಡಿಲ್|
ಬಾಂಗಿತ್ ಕಾಂಬದಾ, ರಂಗ್‌ಡ ಬೋಜದಾ|
ಕಾಮಂಡ ಬಿಲ್ಲ್‌ಡ ಪೆದತ್|| ತೊಲೆಯಾರ್‍||

ಕಾರೆಕಾಡ್ ಬಾಣೆಲ್|
ಕಾಟಿ ಪುಡ್ ಮೇವುಲ್|
ಪುತ್ತ್ ಮಣ್ಣ್ ಕೊಂಬ್‌ಲ್|
ಕುತ್ತಿ ಮರಿಚಿ ಮಂಡೆಲ್|
ಅರಂದಿತ್ ಪಾರಿತ್ ತುಳ್ಳಿತ್ ಪೋಪಲ|
ಏಲ ಮಲೆರ ಪಡುಲ್||ತೊಲೆಯಾರ್‍||

ನೀಲ ಕೆರೆ ನಳತ್|
ಚುಳ್ಳ ಬೆದ್ ಪೊದತ್|
ತಾವರೆ ಅಡಿ ಕರತ್|
ಬರೆ ಮೀನ್ ಯದತ್|
ಗಾಳಿರ ಪೋಕತ್ ನೀರ್‌ರ ಅಲೆಕ್|
ತಾಂದ್ ದುಂಡ್ ಅಡಿಕ್ ||ತೊಲೆಯಾರ್‍||

ಅತ್ತ ಕಡ್‌ಚಿ ಕುಂದ್ಂಜ|
ಇಳಿಂಜದುಂಡ್ ಸಾಲ್ಂಜ|
ಅತ್ತಕಾರ ಬಯ್ಯಂಜ|
ಕೂಟಿಯಂಡುಂಡ್ ಬಾಣೆಂಜ|
ಪಾಕುಡಿಪಕ್ ಅವ್ವನ ಕಾತಂಡುಂಡ್|
ಚೋಮಣಿ ಕಡ್‌ಚಿ ಕೊಟ್ಟ್ಂಜ|
||ತೊಲೆಯಾರ್‍||

ಓಣಿ ಕಳ ಪಟ್ಟಿ| ಕಲ್ಲ್ ಮಣ್ಣ್ ತಟ್ಟಿ||
ಬಾಡೆ ಮನೆ ಕೈಯ್ಯಾಲೆ| ಕೈಮಡ ಮೊಕ್ಕಿ||
ಕಾವೇರಮ್ಮೆನ ಕಾತಂಡುಂಡ್|| ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ
ಬೊಳಕ್ ಕತ್ತಿ|| ತೊಲೆಯಾರ್‍||
*****

Leave a Reply