ಕೊಡವ

ನಂಗ ಕೊಡವಂಗ ಕೊಡಗ್‌ರೊಡೆಯಂಗ|
ಪಡೆರ ಭೂಮಿಲ್| ಪೆರಿಯಯಿಂಗಽಽಽ||
ಪಚ್ಚೆ ಪರಂಬ್‌ರ| ಮಣ್ಣ್‌ಲ್ ನಯಿಪವು|
ಕೊದಿಪ ಚೋರೆರ| ಬಾಲಂಗ||

ಪಯಿಚ ನರಿರ| ಪ್ರಾಣ ನುರ್‌ಕ್‌ನ|
ನಾಯಿರ ಕೇಳಿವುಳ್ಳ| ಧೀರಂಗ|
ಬೀರಾಳಿ ಶತ್ರುವಳ| ಪಡೆಲ್‌ತಳತ್‌ವ
ಕೆಣಿರ ಪಡೆಕಳಿ| ಬಂಬಂಗಾ| ನಂಗ||

ಸಿಂಹ ಬೀರ್ಯತ್| ಎಕ್ಕಾಲು ನಡ್‌ಪ|
ಬೋಜ ಉಡ್‌ಪುರ| ಬಾಲಂಗ|
ಬಾಣ ತುಟ್ಟಿಲ್ ಕೇಳಿ| ಬೆಚ್ಚಂಡ|
ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗಕು| ಬೊತ್ತುಲೆಂಗ|

ಚೋರೆ ದುಂಬಿತ್‌| ಪುಬ್ಬು ಪೊಮ್ಮಿತ್|
ನಲ್ಲಾಮೆ ತಕ್ಕ್‌ರ| ನಲ್ಲ ಜನ|
ಕಿಚ್ಚಿಯಿಲ್ಲತೆ| ಕೊಂಬ ಮೀಸೆಲ್|
ಪೂಂದೆಳಿರ| ದಾಸಂಗಾ|| ನಂಗ||

ಬೊಡಿರ ಗುರಿಯದ್| ಚೆಂಡ್ ಕಳಿ ಅದ್
ಗಾಳಿ ಬೀಜಟ| ಚುರ್‌ಕದ್|
ಬೋಟೆ ಕೋಟ್‌ಲ್ ಒತ್ತೆ ನೋಟಲೋ|
ನರಿಯು ಕೋಡ| ಒರ್‍ ಪುಳ್‌ವಲೋ||
ಕವೇರಂಡ ಮೋವ| ಕಾವೇರಮ್ಮೆರ|
ಪುಣ್ಯ ಪಾದಕ್| ಬಗ್‌ವವು||
ಕೆಟ್ಟದ್ ನಾಶಕು| ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡ್‌ಪಕ್
ಸ್ವಾರ್ತ ಬೆಕ್ಕತ|ಯೋಗಿಯ||
(ತರ್ಜುಮೆ)
*****

Leave a Reply