ಮರ

ಬುದ್ದಕಾಯಿಯೋ ಚೆಡಿಂಜಿ|
ಬರಿಬರಿಕ್‌ಲದ್ ತೆರಂಗಿ|
ಬುದ್ದ ಮಳೆಲದ್ ಕುಳೀಚಿ| ನೀರ್‍ಕುಡಿಚಿ ಮೊಳೆಪಾ||
ಬಲ್ಯ ಮರತಿಂಜ ದೂರ|
ಬಳ್ಳಿ ಮುಳ್ಳ್ಂಜ ದೂರ|
ಬಾಂಗ್‌ನ ಪುಂಡ ಪೊಡ ಜಿಗ್ಗ್‌ಂಜಿ ದೂರ|
ಭೂಮಿ ಪಸೆ ಅಳತಲ್ಲಿ|
ಬಾಣ ಬೆದ್ ಕಾಂಬಲ್ಲಿ|
ಬಗ್ಗಿ ನೆಬ್ಬಿತ್ ಬೊಳಂದ್ ಮರ ಒಂದ್ ನಿಂದ್||
ಬೋಟಿ ಬೊಳ್ಳಾಂದಿಯೋ|
ಬಾಂಗ್‌ನ ಬೇಂಗೆಯೋ|
ಬೋಣಕೆಯೋ ಜಪ್ಪಯೋ ನೇರಾನೋ ಪಲಚಿಯೋ|
ಬೂದೇವಿಕ್‌ಲೊ ತಂಪು
ಎದೆ ಬಿರಿಂಜಿ ಕೊಡ್‌ತ್|
ಬಾಣತ್‌ಲ್ ಮೋಡತ್‌ನ ಜೊತೆ ಕೂಟಿ ಕೊಡ್‌ಪಾ||
ಬಾಂಗಾಡ ಕೋಡಂಗಕು|
ಮುಚ್ಚಂಗಕು ನೆಲೆಯಾಯಿ|
ಭಿಮಮಲೇರಪ್ಪನು ಅದ್‌ಲಳೆತ್‌ಕಳಿ|ಯಾಯಿ
ಬಲ್ಯತೇನ್‌ರ ಪಾಡ್
ಯಿಣಿಗುಟ್ಟ್ ಎರಿಕಟ್ಟಿ|
ಬನಕಾಡ್ ಮರಕೊಡಿಲ್ ಉರಿ ಕಯಿಂಜಿ ಪೋಪ
ಬರಿ ಬರಿಲ್ ಬಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟಿ|
ಅಡ್ಡ ಬೆಲಕದ್ ಪುಡ್‌ಚಿ|
ಬೆಳ್ಳಿ ತಡೆ ಮೊಳೆದ್ದ್ ತಾ ಬೊಳಂದ್ ನಿಂದ್|
ಬಂದಲಕ್ಕಿಯೋ ಕೂಡಿ ಬೆಂದು
ಚಂಙಾಚಿಯಾಯಿ
ಲಾಚಾರಿನೋ ಪೋತಿತಾ ಜೋಂಗಿಯಂಡಿಪ್ಪ||
*****

Leave a Reply