ಬೋಜಿ

ಪಾಮೋಡವೊ ಪಾಂದ್| ಬೊಳ್ಳಿಮಿನ್ನದಾ ತಾಂದ್|
ಕೇಕ್‌ಲದ ಚೋಂದ್‌ಡಾ| ತೆಳಿಮೂಡ್ ಬೀಂದ್|
ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿಚಿತ್ ನಿಂದ್| ಮಲ್ಲ ಕೋಳಿಯೋ ಕೂಂದ್|
ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಿತ್ ಕಾಕಿಚಿ| ಪೋಡೆಯಳ ಜೊತೆಕ್|
ದೂರ ಪೋಕತಿ ನೋಟಿ| ದೂರಿಕಳಿಕತಿ ನಿಂಗ|
ಕೋಂದ್ ಕೊಂದೆಣ್ಣಿಚದ್| ಜೊತೆ ಕೋಡಿ ಬಾರೀಂದ್|
ಕಾಕೆ ಗೋಡ್‌ಲ್ ಮುಟ್ಟೆ| ಕೋಗಿಲೆಯೋ ಇಟ್ಟೊಂದ್|
ಕಾಂಗತೆಯೋ ಬಂದೇಂದ್| ಪಾಡಿಚದ್ ನಿಂದ್|
ಕೋಗಿಲೆಡ ಸ್ವರ ಕೇಟ್| ಮನತ ಕುಸಿ ಬೋಜಿಕ್ಕಂದ್|
ಬೋಜಿ ಒಡೆಯಂಡ ಗೇನ| ಮನತ್ತ್‌ಲ್ ಬಂದ್|
ಉಪ್ಪ ಬೇಲ್‌ಲ್ ಅಪ್ಪ| ಕಾಕಿಚಾ ನೋಟ್ಂದ್|
ಬೇರ್‌ಚಿಡ್ ನೀ ಮೋನೆ| ಪೊರ ಬಂದ್ ನಿಂದ್|
ತೆರೆಮೆ ತೊಪ್ಪ್‌ನ ಕತ್ತಿ| ಇರಿಂಜಿ ಬರತಿತ್ ಒಟ್ಟಿ|
ಕಲಪಕ್ ಕಾಕೊಮ್ಮ| ಗಂಗೆಕ್ಕಯ್ಯಾಂದ್|
ಆಳ್‌ತಮ್ಮಂಡ ಕೂಡ| ಕೊಟ್ಟ್‌ಲ್ ನೀನಿಂದ್|
ಕಡ್‌ಚಿ ಕುಂಞಿನ ಕೂಟಿ| ಪಾಕರಂದ್ ತಂದ್|
ಬಟ್ಟೆ ಬರಿನ ಮಾತಿ| ಕೊಡಕ್ ಮಂಡೆನ ತಾತಿ|
ಕಾವೇರಮ್ಮೆನ ತುದಿಚಿ| ಗುರುಮಠಕ್ ಪೋಯಿಂದ್|
ಪೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಆಯಿಚಿ| ಉಪ್ಪ ಒಡೆಯನ ಕೊದಿಚಿ|
ಕೊದಿ ಬೋಜಿ ನೆರಿಪುಡಿಚಿ ಓಣಿಕಿಳಿಂಜತಂದ್|
*****

Leave a Reply