ಬಾರಿ ಬಾರಿ

ಬಾರಿ, ಬಾರಿ, ನೋಟಿ ಬಾರಿ|
ತುಲಯಾರ್‍ ತಿಂಗ ತುಳ್ಳಿ ಕಳೀಪ ಬಾರಿ|
ತೋಡ್ ಪೊಳೆ ತಂಪು ಗೊಂಡ್|
ಕೋವ್ ಕಾಡ್ ರಂಗ್ ಕಂಡ್ (ಬಂದ್)|
ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿರ ಮಡ್‌ಲ್ ಅಂದ್ ಜಾತ್ರೆ ಬಾರಿ
ನೋಟಿ ಬಾರೀ||

ಪಂಡ್ ಬಂದ ನಡಪುನ ಮರಪಕ್ಕಾಗ|
ಅಪ್ಪ ಅವ್ವನ ಮರಂದ್ ಪೋಪಕ್ಕಾಗ
ಸ್ವರ್ಗತವು ನಿಂದ್ ಅಂದ್ ಬಟ್ಟೆ ನೋಟ್ವ ನಿಂಗಡಂದ್|
ಕ್ರೀಯೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಭಗಂಡೇಶ್ವರ ತೊತ್ತ್ ನಿಂದ್||
ನೋಟಿ ಬಾರಿ||

ಬಾಗಮಂಡಲ ನೋಟಿ ಮೋಳ್ ಪೋಯಿನಿಂಗ|
ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಡ ಬೋಜ ನೋಟಿ ಕಣ್ಣ್ ದುಂಬ||
ಎಣ್ಣ ಘಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದ್|
ತೀರ್ಥ ರೂಪ್ ದೇವಿ ನಿಂದ್
ಗೋವಿಂದಾಂದ್ ಕುಂಡಿಕೆಲಿಂಜಿ ಕುಳೀಚಿ ಬಾರಿ
||ಬಾರಿ ಬಾರಿ||

ನಂಬಿನಡಂದ್ ಬಂದಯಿಂಗ|
ಎಂದು ಪಾಳಾಗ| ನಂದಾನ ಕಾಲಬಂದ್
ಮುಂದ್ ಮನೆ ಯೋಗ|
ದೇವಿನಾ ಕೊದಿಚಿ ತಿಂದ್‌|ಕಾಕಿ ನಿಂಗ ಮನತ್ ಕಂಡ್|
ಕಲ್ಲ್ ಕಾವೇರಿ ಎಲಂಗಡ್ ಕೊಡಗ್‌ಲೆಂದೂ
||ನೋಟಿ ಬಾರಿ||

ಪಲಚಿ ಮರತ್‌ರ ಪಾಲ್ ಕುಡಿಪಕ್ಕಾಗ|
ಕೈಪೆಕೆರ ರಸಪುಂಡಿ ಪಟ್ಟ್‌ಕ್ಕಾಗ|
ಬೇರ್‍ ಚಿಡುವ ಕಾಲಯಿಂದ್|
ಕಾಡ್ ಮಾಳ ಆಯಿತಿಂದ್|
ಬಿತ್ತ್ ಬೊಳೆ ಮಾಜಿ ತಿಂದ್|
ಒಡ ಬತ್ತಿ ಪೋಯಡುಂಡ್|
ಕೇಳಿ ಬಾರಿ| ಅಮ್ಮೆನಿಂದ್|
ತಪ್ಪು ನೆಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಚಿಡಿ ಜಾತ್ರೆಲಿಂದ್|
ನಲ್ಲಮನ ಗುಣತಾಂದ್|
ಕೇಕನೆಂಗ ಬಾಂಗಿ ನಿಂದ್||
ಮಂದ್ ಮಾನಿ ಊರ್‍ ಕೇರಿ ಒತ್ತೊರ್ಮೆ ಬುಡತೆ ಎಂದು
||ಬಾರಿ ಬಾರಿ||
*****

Leave a Reply