ನಾಳೆಕಾಂಗೂ

ಮೊಟ್ಟ್ ನೂರ್‍ ಲದ್| ಪಾಂಜಿ ನಿಂದಿರ್‌ವದ್|
ಎಲಂಗಿತೆದ್ದ ಚಣ್ಣೂರಂಡ| ಬೊಳಿಕಾಂಬ ಬೋಜಿ ಮೂಡದ್||
ಪೊಳೆತೋಡ್ ಪೋಲೆ| ತಡಿ ದುಂಬಿ ಚೋರೆ|
ಎದೆ ಎದ್ದ್ ನಡು ಚುಂಡ್‌ನದ್| ತಡಿ ನೆಳಿಂಜಿ ಕಳಿಪ ಮೂಡದ್||
||ಮೊಟ್ಟ್‌ನೂರ್‍||

ಪೂಂದೆಳಿನ ಕಾಟಿ| ಕಣ್ಣ್ ಚಿಮ್ಮತೆ ನೋಟಿ|
ನೆತ್ತಿ ಕುರಿಯದ್ ಕರತಿತ್| ಕ್ಯಾಮಂಡ ಕಣ್ಣ್ ಪೋಲೆದ್||
ಬಾಳ್ ಬದ್‌ಕ್‌ಡಾ ಸೊಪನ ಒರಕಿಲ್ಲತೆ ಕಾಂಬ| ಪಚ್ಚೆರಂಗ್ ಗಿಡ ಅದ್|
ಬೀಂದೆದ್ದ ಪೂ ಮೂಡದ್|| ಮೊಟ್ಟೆ ನೂರ್‍||
ಕಾಸ್‌ರ ಕುಮ್‌ಕಿ| ಮನತ್‌ನ ಞುರ್‌ಕಿ|

ಕಂಡೆ ನಾನಂದದ್| ಎದೆ ಗುಂಡಿರ ಒಳ್‌ಲದ್|
ತೇಡಿ ಕಾಂಬು ಲಿಂದ್| ಕಾಲ್ ಚೋತ್ ದಂಡ್|
ಊಣ್ ನೀರೆರಂಗತೆ| ತೆಳಿ ಮೂಡ್ ಯಿರ್‌ಟ್ ಇಂದ್|
ಏಡ ಆಸೆ ಕಲಂಗಿ| ಕಣ್ಣೀರ್‍ ತುಂಬಿ|
ಏರಿ ಒಡಂದ್ ಪೋಚಿಯಿಂದ್| ಕೆಟ್ಟುವಿನೊ ನಾಳೆಕಾಂಗೂಂದ್|
||ಮೊಟ್ಟ್‌ನೂರ್‍||
*****

Leave a Reply