ಚೊಂಬಕಿ ಪಯ್ಯು

ಚೊಂಬಕಿ ಪಯ್ಯುಕ್ ಕಡ್‌ಚಿನ ಬುಟ್ಟಿತ್
ಮೇವಕ್ ಪೋಪದ ಕುಶಿಯಿಲ್ಲೆ|
ಚೋಮಣ ಕಡಿಚಿನ ಮೂಸತೆ ಮಿನ್‌ಕತೆ
ಬಾಣೆಕ್ ಪೋಪದ್ ಕುಶಿಯಿಲ್ಲೆ|

ಚೋಂದಕ್ಕ ಚೊಂಬ್‌ನ ಮಿನಿಕ್‌ತ್ ಕರಪಕ್|
ಕೊಟ್ಟ್‌ಕ್ ಬಪ್ಪದ್ ಕುಶಿಯಿಲ್ಲೆ|
ಚೋಮಣಿ ಕುಂಞಿರ ಕೆಟ್ಟ್ ಕೇರುತ್ತತೆ|
ಚೋಂದಕ್ಕ ಪರಪದ್ ಕುಶಿಯಿಲ್ಲೆ|

ಚೋಂದಕೆತ್ತರಡಿ ಚಾಣ ಮರಿಂಜಕ
ಕುಂಞಿ ಪಾಕುಡಿಪದ್ ಕುಶಿಯಿಲ್ಲೆ|
ಚೊಂಬ್ ಚೋಂದಡಕ್ಕಂಡ ದುಂಬಿತ್
ದಂಡನೆ ಕೆತ್ತ ಕೈಯಿಡ್‌ವದ್ ಕುಶಿಯಿಲ್ಲೆ||

ಚೋಮಣ ಕಡ್‌ಚಿರ ಗೇನವೂ ಬಂದಕ|
ಮೇವು ಎಡ್‌ಪದ್ ಕುಶಿಯಿಲ್ಲೆ|
ಚೊಟ್ಟಂಡ ಕೈಲುಳ್ಳ ಪಾಂಗೊಳ ಬಾಣೆಲ್|
ಸದ್ದಿಲ್ಲತಿಪ್ಪದ್ ಕುಶಿಯಿಲ್ಲೆ|

ಚೋಂದ ಪಟ್ಟೆಲ್ ಗಂಟೆಮಣಿ|
ನಡ್‌ಪಕ ಕುಳ್‌ಂಗತೆ ಇಪ್ಪದ್ ಕುಶಿಯಿಲ್ಲೆ|
ಚುಂಡೆ ಕಾಡ್‌ಬರಿ ಮೇವಕ ಉಂಬುಳ್|
ಮೂಕ್‌ನ ಕಡಿಪದ್ ಕುಶಿಯಿಲ್ಲೆ|

ಚಕ್ಕೆ ಬರಿಕೆನ ಚಪ್ಪಿತ್ ತಿಂಬಕ್
ಕ್‌ಟ್ಟತೆ ಯಿಪ್ಪದ್ ಕುಶಿಯಿಲ್ಲೆ|
ಚಂಗ್ರಾಂದಿ ಚಂದೋಳ ತುಲೆಯಾರ್‍ ತಿಂಗತ್
ಪಾ ಕದ್ ಮೇವದ್ ಕುಶಿ ಇಲ್ಲೆ||

ಚಿಮ್ಮಚ್ಚಿ ಪಯ್ಯುಡ ಬೆಂಬರ ಪಾಂಜಿ|
ಬೇಲಿ ಪಾರುವದ್ ಕುಶಿಯಿಲ್ಲೆ|
ಚಿಮ್ಮುವ ಕಣ್ಣ್‌ರ ರೆಪ್ಪೆಲ್ ಚೋರೆನ
ಊತ್‌ನ ತೊಲಂಬೆನ ಕುಶಿಯಿಲ್ಲೆ|

ಪೆತ್ತಿತ್ ಕರಂದಿತ್ ಕೊಟ್ಟ್‌ಲ್ ರಾಸಾಯಿ|
ಮುದಿಂದೆಣ್ಣಿ ಬಯ್ಯುವದ್ ಕುಶಿಯಿಲ್ಲೆ|
ಪೋತತೆ ನೋಟತೆ ತಡಿ ಏಡ ಚುಂಡಣೆ|
ಅರ್‌ಪಕ್ ಮಾರುವದ್ ಕುಶಿಯೇ ಇಲ್ಲೆ|
*****

Leave a Reply