ಕನ್ನೆ ಮೂಡಿ

ಕನ್ನೆ ಮೂಡಿರ ತಕ್ಕ್ ತೇನೆಯ್ಯಿರಾ ಚೋದ್|
ಕಣ್ಣ್ ಚಿಮ್ಮತೆ ನೋಟ್ವ ಕಣ್ಣ್ ಬಲು ಚೋದ್|
ಕನ್ನೆ ಮೂಡಿರ ಕಣ್ಣ್ ಮಿಗತ್‌ರ ಕಣ್ಣ್‌ನ್ನಕೆ|
ಪೊಳೆ ಮೀನ್ ಬೆದ್‌ಲ್ ಪೊಳಂದನ್ನೆ ಕೆ|
ಕನ್ನಿ ಮೂಡಿರ ಕಿರಿಯೊ ನೆಲ ಸಂಪಿಗೆರ ಚುಳಿಯೊ|
ಕಾಡ್‌ಲ್ ಕ್ಯಾಮಮರಿ ಪಾ ಕುಡಿಪ ಕುಶಿಯೊ|
ಕನ್ನಿ ಮೂಡಿರ ಕುರಿಯೊ ಅರಿಂಜವಂಗ್ ಸಿರಿಯೊ|
ಕನ್ನಿ ಕೋಂಬರೆ ಬೊಳ್‌ಚ ಕತ್ತ್‌ವ ಬೊಳಿಯೊ|
ಕನ್ನಿ ಮೂಡಿರ ಜಡೆ ಎದೆ ಮಿಂಞ ಪಾಯ್ವಕ
ಕಾಳಿಂಗ ಜಡೆ ಎಡ್‌ತ್ ನೆಳಿಂಜಿ ನಿಂದನ್ನೆಕೆ|
ಕನ್ನಿ ಮೂಡಿರ ನೋಟ ಕಣ್ಣ್ ಚಿಮ್ಮತ ಮಾಟ|
ಕನ್ನಂಡ ಬಾಣೆ ಬರಿ ಮೊನ ನೆಲಚಿ ನೋಟ್ವನಕೆ|
ಕನ್ನಿ ಮೂಡಿನ ಕೂಡಿ ಕ್‌ಣ್ಣ ಮಂಗಲ ಕಯಿಚಿ|
ಅಪ್ಪ ಅವ್ವನ ತುದಿಚಿ ಕಾವೇರಿ ಕುಳಿಚಿ|
ಜಬ್ಭೂಮಿ ಕೊಡಗ್‌ರಾ ದಂಪತಿಯ ನಿಂಗ
ದಾನ ಧರ್ಮಕ್ ಬಂಗ ಬರತನಕೆ ಬಾಳಿ||
*****

Leave a Reply