ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಬನಕಾಡ್ ಪಚ್ಚೆ ಪರಂಬು| ನಿನ್ನಡದೇ ದೇವರೆ|
ಪಲತರ ಪೂ ಪಲತರ | ಪಣ್ಣ್ ನೀಡದೆ ದೇವರೆ|
ಅಪ್ಪ ಅವ್ವ ಗುರಡಾದನೆಲ್| ನೀನೆ ಉಳ್ಳ ದೇವರೆ|
ಬಟ್ಟೆ ತಪ್ಪಿ ಪೋಕತನ್ನನೆ| ಎಂಗಳ ನೋಟ್ ದೇವರೆ|
ಎಕ್ಕಾಲು ತುದಿಪ ಎಂಗಳ| ಏರ ನೋಟ್ ದೇವರೆ|
ನೀಡ ಕುಂಞಿಯಕ್ಕ್ ಬುದ್ದಿತಾಂದ್| ಬುದ್ದ್ ಬೋಡುವ ದೇವರೇ|
ಧ್ಯಾನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕಾಟಿ| ತಂದ್ ಚಾಕ್ ದೇವರೆ|
ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಾವ್‌|ಲೆಂದು ಯಿರಡ್ ದೇವರೆ|
ಬೆದ್ ಕುಳ್‌ಲ್ ಮಳೆನ ಎಂಗಕ್| ಅರಿವು ತಂದ ದೇವರೆ|
ನಿನ್ನ ಮರಂದ್ ಬಾವ ಜನ್ಮ| ಪುಟ್ಟತ್ತಿರಡ್ ದೇವರೆ|
ಕಾವೇರಮ್ಮೆ ನೆಂದು ಬೋಡಿ| ನಂದ್ ಮಾಡಿ ಲೋಕಕ್|
ಕರ್ಮ ತೇಂದ್ ಜನ್ಮ| ತಾಂದ್ ಸೇರ ನೆಂಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್||
*****

Leave a Reply