ಅಡಿಗೆ ಮನೆ

ಕುಂದ್‌ರಡಿಬರಿ ಪೊಳೆಕಾಡ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರಿ|
ಪಂಡೆತ ಕಾಲತ ಮನೆ ಅದ ನೀಂದ್|
ಕೇಕ್‌ಕ್ ಮೂಡ್‌ಟ್ಟ್ ಪಡಿಞಾರ್‌ಕ್ ಬೆನ್ನ|
ಓಣಿಪಟ್ಟಿ ಕಳಕೂಟಿ ಅದ್ ನಿಂ|
ಕಾಶಿ ಕೈಲಾಸಂದ್ ಸುತ್ತಿ ಬಂಬಂಗ ಬಂದ್|
ಕಷ್ಟ ಸುಗಕ್ ಕಾಂಗು ತಾಂಡಮನೆ ನಂದ್|
ಹಂಚಿಮನೆ ಪಿಲ್ಲ್‌ಮನೆ ನೆರೆಕೆ ಮನೆ ಕಂಡ್|
ಬಾಂದ್ ಬದ್‌ಕಿ ಜನ ಪೋನದ್ ಉಂಡ್|

ಕಾಲ್ ಮೂಡ್ ಕತ್ತಿ ಕೈಯ್ಯಾಲೆ ಮೊಟ್ಟ್|
ಕನ್ನಿ ಕಂಬು ಐಮರ ಅಳಪಕ್ ಉಂಡ್|
ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬಾಡೆಲ್ ತೊತ್ತಿತ್ ಅಲಪಕ್|
ಬೆಂದುವ ಕೂಡ್‌ವ ಮೇಜಿ ಕುರ್ಚಿ ಉಂಡ್|
ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬೆಂಬರ ಅಪ್ಪಂಡ ಕೋಂಬರೆ|
ಎಡಬಲತ ಕೋಂಬರೆ ಮಕ್ಕಕ್ ಉಂಡ್|

ಬಾಡೆ ಮೂಲೆ ದಾಟಿ ಬೆಂಬರಬರಿಲದ|
ಕನ್ನಿ ಕೋಂಬರೆ ಒಂದ್ ಗುರು ಮೀದಿ ಕುಂಡ್|
ಬರಿಲುಳ್ಳ ಏಣಿರ ಮಂಡೆಲ್ ನಿಕ್ಕಣೆ|
ಅಟ್ಟಕ್ ಮೊಟ್ಟ್‌ವ ಕಟ್ಟಳೆ ಗಂಡಿ ಒಂದ್|
ಅಟ್ಟಕ್ ನೋಟದಾ ಚಿಂಗ್ರಿಯೂ ಬೊಳಿಯನು
ತುಂಬ್‌ನ ನೆಲ್ಲ್‌ಡ ತುಳಿಯನಾಲುಂಡ್
ರಾಟೆಲ್ ಕುಟ್ಟ್‌ನ ಬೊಳಿಯನು ಅಕ್ಕುಲ|
ಕೊಮ್ಮೆ ಕೊತ್ತಿತ್ ದುಂಬಿ ನೋಟಿಯಂಡುಂಡ್|
ಏಣಿ ಇಳಿಂಜಿತ್ ಮುರಿಬಾಡೆ ಮೊಟ್ಟಣೆ|
ಮೊಕ್ಕಿತ್ ಮಡಿಯಾನ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ|
ಗೆಲಜಕಾರತಿಗಂಗೆ ಬಿಂದಿಗೆ ಮಿನಿಕಿತ್|
ಮೀದಿಡಾ ನಿರ್‍ ಬೆಚ್ಚ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಉತ್ತಿತ್ ತಯತಿತ್ ಕುಳೀಚ ಮೀಸೆ ಚಂಗು
ಯದ ಪೋಲೆ ತಿತ್ತ್ ಕಾಯುವ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ತಿತ್ತ್ ಬೊಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಪಂದಿರ ಪಾರೆನ|
ಮುರಿಚಿತ್ ತರಿಪ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಪುದಿಯಕ್ಕಿ ಮನೆಬಂದ್ ಮೀದಿಕ್ ಪಾಯಸಾ|
ಮೊಕ್ಕಿ ತಳಿಪ ಗಂಗೆಡ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ಕೈಕಣೆ ಬಾಚರಟೆ ಬಾಕುವ ಚಿಬ್ಬಿಲಿ|
ಮೂಲೆಲ್ ತೂಕುವ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ|
ಮೂಲೆಲ್ ಮೋರ್‍ ಕುತ್ತಿ ನೂಪುಟ್ಟ್ ವರಕತ್ತಿ|
ಬೆಂಚಿರಡಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಮೂಲೆಲ್ ಚೀಪೆಯು ಪಲೆಯಕತ್ತಿ ತಳಿಯವು
ಸಾಲ್‌ಲ್ ಬೆಚ್ಚೋರ್‍ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಕೇಪುತೋಕ್ ಜೋಡ್ ನಾಲ್ ಬೆರ ನೆರತ್|
ಬೆದಕೆಲ್ ನೇಂದ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಮರಬಾಳೆ ಪೂಬಾಳೆ ಪಣ್ಣಾಯಿ ಬೆದಕೆಲ್
ಮಕ್ಕಮರಿ ತಿಂಬ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ|
ಕಾಡೆರಚಿ ಒಣಕ್ ಕುಡಿಕೆಲ್ ಬಾಯಿಕೆಟ್ಟಿ|
ಜಜ್ಜಿತ್ ಪುಳಿಕೂಟ್ಟ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ|

ಅಪ್ಪಚಟ್ಟಿ ದೋಪಚಟ್ಟಿ ಚರಕುಡಿಕೆ ಪುಟ್ಟೋಡ್
ಒಟ್ಟಿ ಓಡ್ ಬೆಪ್ಪ ಆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ|
ಬೆಂಜ ಕೊಳ್‌ನ ಬಾಕಿ ಕಂಜಿಕಲಕ್ ತಾಕಿ|
ಒಲೆಕಟ್ಟ್ ಎತ್ತರತ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ತೀಕೊಳಪೆ ಫೋಂಂ ದೆಣ್ಣಿ ಕಣ್ಣೊಲೆಲ್
ತಿತ್ತ್‌ಮರಿಂಜಿ| ಬೆದಕೆನ ಕರಿಪ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಚೀಂಚಟ್ಟಿ ಸೇಕಲ ಚೊಂಬ್
ಬಾಚೆರಟೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಚಾಡತ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಪಾ ಕುಡಿಕೆ ಉದಿ ನೇಂದ್ ಬೆದಕೆರ
ಅಡಿ ತಾಂದ್| ಪೂಂಞೆಕ್ ಕಟ್ಟತ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ
ಮಿನ್ನಿತ್ ಚೆಂಬುಗಂಜಿ ತೆಳ್‌ನೀರ್‌ರೊಳ್‌ದುಂಬಿ
ಗಂಗೆರ ಬೋಜಿ ಮೂಡ್ ಕಾಂಬ ಮನೆ
ಚೆಡಿ ಬಪ್ಪ ಗಂಗೆಕ್ ಚೆಲ್ಲಿತ್ ತೋಚಿತ್ ಹೇಸಿಗೆ
ಕಂಡಕ ಅಡಿಗೆಮನೆ
*****

Leave a Reply