ನಾಕೆನ್ನ್

ನಾ ಕೊದಿಚ ಆ ಮೂಡ್ ಕಾಂಗ ತೇ ಇಪ್ಪಕ|
ನಾಳ್ ನಮ್ಮೆ ಎನ್ನಂಗ್ ಏಡೆದೇ ಚುಡ್‌ವಕ|
ನಾಕೆನ್ನ್ ನಡುನೇರ ಎಲಂಗಿತ್ ಕಾಯುವಕ|
ನಾನವಡ ನಳತ್‌ರ ತಂಪುಲ್ ಇಪ್ಪಕ||

ನಾಡ ಮನದೂರತ ಕುಂದ್‌ರಡಿಲಿಪ್ಪಕ|
ನಾಡ ತಡಿಮರತರಡಿ ತರ್‌ಂಜಿತ್ತ್ ಇಪ್ಪಕ|
ನಾಕೆನ್ನ್ ದಾವಂದ್ ದಣಿಯತೇ ಇಪ್ಪಕ|
ನಾನವಡ ಗೇನತ್ ಸೊಪನತ್ ಇಪ್ಪಕ|

ನಾಡಮನ ಪಡಿಂಞಾರ್‍ ನೀಲಿಕಡತಿಪ್ಪಕ|
ನಾ ತೇಲಿ ಪೋಪಿನೋ ದೋಣಿನ ಕೋಟ್ಟಕ|
ನಾಕೆನ್ನ್ ಚೊಂದದಾ ಮರೆಯಾಯಿ ಪೋನಕ|
ನಾಡವಡ ತೆಳಿಮೂಡ್ ಬೀಂದಿತ್ ಇಪ್ಪಕ||
ನಾಡಮನ ಚಂದ್ರಂಡ ಬೊಳಿಲೊಳಿಚಿ ಕಳಿಪಕ|
ನಾನೋರ್‍ ಪಕ್ಷಿ ಚಕೋರಂದಾಪಕ|
ನಾಕೆನ್ನ್ ಪಕ್ಷಿ ಪರಂಡೆ ಒಂದಾಯಿ ಒರ್‌ನಕ
ನಾಡವಳ ಕಾಂಗತೆ ಒರಕಿಲ್ಲತಿಪ್ಪಕ|
||ನಾ ಕೊದಿಚ ಆ ಮೂಡ್||
*****

Leave a Reply