ಅಕ್ಕ – ಇಕ್ಕ

ಕಾಫಿ ಮಳುಕ್ ರೇಟ್‌ಯಿಂಜಿಲೇ ಅಕ್ಕ|
ಕಾಟಿ ಕುಟಿಪಳ ಪೂದಿ ಓರಮ್ಮ ಅಕ್ಕ|
ಕಾಲ್‌ಲ್ ಹವಾಯಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಷೂ ಅಕ್ಕ|
ವಾರಕ್ ಒಮ್ಮ ಚತ್ತೆಕ್ ಪೋಕ್ ನಾ ಕಕ್ಕ|
ವಾರ ನೆಲ್ಲ್‌ಕ್ ಭೂಮಿ ಬುಡ್‌ವೀಂಜಿಲಕ್ಕ|
ಪೊತ್ತುರ್‌ತತ್ ಉಂಬಯಿಂಜ ತಕ್ಕ|
ಊರ್‍ ಕೂಡ್‌ವ ಮಂಗಲ ಮನೆಲಿಂಜ ತಕ್ಕ|
ನಿರ್‌ಕ್‌ಲ್ ಪೀಂದ್ ಬರೊಲಿಂಜ ತಕ್ಕ|

ಬೀಜಿ ಬಾತ್ ಕಾಫಿ ಮಳು ರೇಟ್‌ರ ಕಾತಕ್ಕ|
ಚೀಲಕ್ ೩೦೦ ಪೊಂದ್‌ಚಿ ಮೂಂದಾಯಿರ ಕಕ್ಕ|
ಮುಟ್ಟ್ ಮಾನಿ ತೋಟಕ್ ಎಡ್‌ತೆ ಸಾಲ ಲಕ್ಷ ತಕ್ಕ|

ಬಾಯಿತಕ್ಕ್ ಕೊಡಗ್‌ಲಂದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಕಾರಡ ಲೆಕ್ಕ|
ಆ ಮನೆ ಬೋಳು ಸಿನೇತಕಾರನಕ್ಕ|
ಪುರ್‌ಷತ್ತಿಲ್ಲೆ ಕಡಿಕುಡಿಕ್ ಮೈಸೂರ್‍ ಲಕ್ಕ|
ಕಾಲಕ್ ಪತ್ತ್ ಆಯಿರ ಬರು ಇಂಜಿಲಕ್ಕ|
ಕಾಫಿ ಮಳು ದುಂಬಿಚಿಟ್ಟತ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷಕ್ಕ|
ಕಾಂಗತವಂಗಾಯಿರ ಕಂಡವಂಗ್ ಲಕ್ಷ ಅಕ್ಕ|
ತಿರ್‌ಕಿ ಬೆಚ್ಚತ್ ಮಂಡೆನ ಇರ್‍ ಪಗವು ಅಕ್ಕ|
ಚೊಂಬ್‌ಕನು ನವಿಲಾಯಿ ಗರಿ ಅಂಟಿ ಚಿಟ್ಟಕ್ಕ|
ನವಿಲೇಂದ್ ನಾಲ್‌ಗರಿ ಕಾಟಿಕಳಿಚತಕ್ಕ|
ಕಾರ್‌ಲಳಕತಂವ ಬಾರ್‍ ಬಲ್ಯರಿಕೆ ಬಂದಕ್ಕ|
ಪೋನ್‌ರಿಂಗ್‌ಲ್ ಕಾರ್‍ ಎಡ್‌ತ ತಂದಕ್ಕ|
ಕಾಟಿಶಾಪ್‌ನ ಮರಂದ್ ಬೂಟ್ ಕಾಲ್‌ಲ್ ಪೊಳಂದ್|
ಯಿಂಜ ಮನೆ ಕಳ ಮುರಿಚಿ ಆರ್‍. ಸಿ. ಸಿ. ಂದಕ್ಕ|
ನಂಬಿಕೆಟ್ಟನೊ ನಾಡ ಚೋರೆ ಬತ್ತಿಚಿಂದಿಕ್ಕ|
ಪೋನದರಿವಕ ಕಾಫಿ ಮಳುರ ಚಾಯಿಯಿಕ್ಕ
ಸೊಪನತೂ ಕಾಂಬ ಇಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಕಾರಡ ಲೆಕ್ಕ|
ಕಾರ್‍ ಸೈಡ್ ಬುಡತೆ ಓಡ್‌ಚಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕ|
ಬಲ್ಯರಿಕೆ ಪಂಚರಾಯಿ ಮೂಲೆಲಿಂದಿಕ್ಕ|
ತಾಮನೆಕ್ ಪೋನವ ಮರ್‌ಚಿಕಾಂಬುಲೆಯಿಕ್ಕ|
ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡಮಕ್ಕ ಮನೆಲಾಯ್ತಿಕ್ಕ|
ಮಂಗಲ ಕಾಗದ ನಿರ್‌ಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂದಿಕ್ಕ|
ಓಪನ್ ಬಾರ್‍ ಜಾಸ್ತಿ ನೇರ ಇಲ್ಲೇಂದಿಕ್ಕ|
ಕಾಫಿ ಮಳುರ ರೇಟ್, ಇಂಞೂ ಮಾಡ್‌ವ
ಹೇಟ್| ಗೇನ ಬಪ್ಪಕ ಮಂಡೆಂಜಿ
ಕಾಟಿ ಇಳಿವಳ ಇಕ್ಕ!!!
*****

Leave a Reply