ಕುಂಡಿಕೆ ದೇವಿ

ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಡಿಕೆಲಿಂಜ ಬಪ್ಪ ಕಾವೇರಮ್ಮೆ|
ಬ್ರಹ್ಮಂಡ ಕೊದಿಮೋವ ಉಕ್ಕಿಪರಿವ ಸಂಕ್ರಮಣ ನಮ್ಮೆ|
ಬಾಂಗಿ ಜೂಂಗಿ ತುದಿಪಿ ನಿನ್ನ ಕಾವೇರಮ್ಮೆ|
ಬಾವ ಬದ್‌ಕ್ ನಂದ್ ಮಾಡ್ ಎಂದು ಕಾವೇರಮ್ಮೆ|
ಬಗ್ಗಿ ನಡ್‌ಪ ತಡಿಕ್ ಎಂದು ನಂದ್ ಮಾಡಮ್ಮೆ|
ಬಾಂಗಾಡ್ ಬಳಸಿ ನೆಳಿಂಜಿ ಪೋಪದೇವಿ ಕಾವೇರಮ್ಮೆ
||ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಡಿಕೆ||

ಬಾಂಗಿ ಜೂಂಗಿ ಬೂವ ತಡಿನ ನಂಬಿನಾನಮ್ಮೆ|
ಬಾಳ್ ಚಾಪೆಂಗಾಲ್ ಯಿಟ್ಟಂಡುಂಡ್ ಕಾವೇರಮ್ಮೆ|
ಬಾಟ್ ಮೂಡ್ ಏಡಯಿಂದ್ ತೆಳಿಂಗಿಯಡಿಲ್ಲಮ್ಮೆ|
ಬಾಣತುಟ್ಟಿಲುಳ್ಳ ಚೋಂದ್ ನೋಟಿತ್ ಏಡ ಗೋಳಮ್ಮೆ|
ಬಂದ್ ನೋಟ್ ಎನ್ನ ಒಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಂಜಮ್ಮೆ|
ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಂಡ ಮಯಿಮ ಅಗಸ್ತ್ಯಂಡ ಪೊಂಗುಂಞಮ್ಮೆ|
ಬ್ರಹ್ಮಗಳತ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿರ ಒಡತ್‌ರೊಳಿಂಜಮ್ಮೆ|
ಬಂದ್ ಚಾಕ್‌ಂದೆಣ್ಣಿ ಬೋಡುವಿ ದೇವಿ|
ಕಾವೇರಮ್ಮೆ ||ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಡಿಕೆ||
*****

Leave a Reply