ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ

ಇರ್‌ಟಾಚೀಂದ್ ಓ ಮನ್‌ಸ ಪೋತೆ ಒಳಕಿಂದ್
ಬೀಂದ್ ಎಲಂಗಿತ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಬೋಜಿ ಮೂಡೊಂದ್|
ತುಂಬಿಯಕ್ ಗೊತ್ತಾತೆ ಒರಕ್‌ಲೇ ಇರಡಿಂದ್|
ಬನವಾಸಿ ಜೀವಿಯಳ ಪುಡಿಪ್‌ಲೇ ನಾಕೆಂದು|
ನಾಡೊಳ್‌ರ ತೊಟ್ಟ್‌ನ ಜೋಕತಿ ದಾರಿಂದ್|
ನಾಡ ಬೋಜಕ್ ಕುತ್ತ್ ಬರತಿರಡ್ ಇಂದ್|
ಪೂವ್‌ಡ ಜಾತಿಲದೂ ತಾವರೆಯು ಒಂದ್|
ಸಮ ತೂಕಯಿಲ್ಲೆದಾ ನಾಕು ಅವಕಿಂದ್|
ನಾಡ ಚಾಯಿಡ ಮೋಡಿಲ್ ಮಯಂಗುವ ಅವ ಇಂದ್
ಋತುರಾಜ ವಸಂತನ ಬೋಂಡ ನಾಕೆಂದು|
ಚುಡ್ ಬೆದ್‌ಲ್ ನಾ ಒಣಂಗಿ ಕಾಂಬುಲೇ ಎಂದು|
ಬಟ್ಟೆ ನೋಟುವಿ ನಾನ್ ಮುಂಗಾರ್‌ಡ ಮಳೆನಾ|
ಮಳೆ ಪೊಜ್ಜಿ ಕಾವಡಂಗಿ ಕರಗುವ ದೂಳ್‌ನ|
ಮನತೋಲೆ ಕುಳಿಪಿನಾ ಕುಡಿಪಿನಾ ನೀರಂದ್|
ಕೆಲದುಂಬ್‌ನ ಪಿಂಞೂ ಬೀಂದ್ ತೆಳಿಚೆಯಿಂದ್|
ಪಲತರತ ಪೆದಯಿಟ್ಟ್ ಕಾಕುವಾಂದಾ ಪಿಂದ್|
ಗೊತ್ತುಳ್ಳ ದಂಡ್ ಪೆದ ಎಣ್ಣುವಿ ಯಿಂದ್|
ಜಗ ಚಾಕ್ವ ಅಪ್ಪನ ಮರಕತೀ ನಿಂಗಾಂದ್|
ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲಂದೆಣ್ಣಿ ಅವಂಡ ಪೆದಯಿಂದ್|
ಕುಯಿನ ಯಿರಟೆನ್ನ ಕಂಡ್ ಅಮುಲಾಯ್ತಿಂದ್|
ನಿಶಾಗಂದಿ ದೆಣ್ಣಿ ಕಾಕಿತವ ಇಂದ್|
ಗುಟ್ಟೊಂದೆಣ್ಣೂವಿ ನಾನ್ ಲೋಕ ಜನಕ್ಕಿಂದ್|
ಇರ್‌ಟ್ ಪೋಪಕ ಕೂಡೆ
ಪೋಪಿ ನಾ ನಿಂದ್
*****

Leave a Reply