ಬಡತನ

ಬಡತನ ಎಣ್ಣ್‌ವದ್ ಬ್ರಹ್ಮಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಲದ್|
ಬಂಡಾಟತ್‌ರ ಬಾಳ್ ಆಚೆಂಗೂ ಕೇಳ್|
ಬಗ್ಗಿನಡಂದಂಡ್ ಬಲ್ಯ ಗುಣ ಮನತ್ ನಡಂದಕ
ಬಯಂದ್ ಕಾಕಿ ಪೋಕು ಭಗಂಡೇಶ್ವರ ದೇವ||

ಬಡವೊಂದ್ ಮಾಡ್‌ನ ಕರ್ಮಕ್ ಕಣ್ಣುಂಡ್|
ಭಂಡಾರ ಕದ್ದಿತ್ ಮಂಡೆ ಮರೆ ಆಗ|
ಬಂದಿತ್ತ್ ಈ ಜಗತ್ ತನ್ನ ತಾನರಿಂಜವತರೆ
ಬಂದ ಸುಖಡೆನ್ನೇಂದ್ ಆರ್‌ನೋ ದೂರತಿರ್‍||
ಬಂಡತನತ್‌ರ ಕಳಿಕು ಬೊಂದ್‌ಕಿಲ್ಲತ ಪುಳಿಕು|
ಬಂಡುಳಿಯೋ ಚೋದ್ ಬುಟ್ಟ್ ಪೋಗ ಜಗತ್ತೆಂದೂ
ಬ್ರಹ್ಮಮೆಚ್ಚ್‌ನ ಗುಣತ್ ಪಂಚ ಪಾಂಡವ ಅಂದ್||
ಬಂದನತ್‌ನಾ ಕಳಂದ್ ಸ್ವರ್ಗತವು ನಿಂದ್||

ಬುದ್ದಿಕು ಎಕ್ಕಾಲು ಇಲ್ಲೆ ಬಡತನ ಕೇಳ್|
ಬುದ್ದಂಡ್ ಮಾಡ್‌ಗೇನ ಶ್ರೀಹರಿಡ ಗೋಳ್|
ಮಣಿ ಕದ್ದಕೃಷ್ಣಾಂದ್ ಮಾನಕೆಡತಿತ್ ಅಂದ್|
ಜಾಂಬವತಿನ ಕಯಿಚಿ ಕೊಡ್‌ತತ್ ಅಂದ್||
ಬಡತನ ಎಣ್ಣ್‌ವದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಠಿಲದ್|
ಬಂಡಾಟತ್‌ರ ಬಾಳ್ ಆಚೆಂಗೂ ಕೇಳ್||
*****

Leave a Reply