ಓಂ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ನಮಾಃ

ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವಕ್| ಅದಿಯಾಯಿ|ತ್‌ನಿಂದ||
ಮುಕ್ಕಣ್ಣಂಡ ಮೋಂವನ| ಬೋಡುವಿ| ನೋನಿಂದ್||
ನಲ್ಲಾಮೆಕ್‌ಯಿಂದ್| ತಟ್ಟ್‌ಮುಟ್ಟ್|
ನೀಕಿತಾಂದ್|| ಶಂಬುಡ ಮೋಂವನೆ|
ತೊತ್ತ್‌ ತುದಿಪಿ| ಇಂದ್‌ಽ…ಽ||
ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಶಂಬುಡ| ಗೋಕರ್ಣ|ತ್ ತಡತ್||
ಆನೆಮೂಡ್ ಗಣಪನೆ| ಆಧಿಶಕ್ತಿ|ಮೋಂವನೆ||
||ಮುಕ್ಕೋಟಿ||

ಈ ಸಭೆಲ್ ತುದಿಪೇಡ| ನಾವ್‌ಲ್| ನೀನಿಂದ್||
ನಾಲ್ ಮೊಳಿ ಪಾಡ್‌ವಕ್| ದಯಮಾ|ಡಿಂದ್||
ಗಂಗೆನ ಚೋಡ್‌ನ| ಜಡೆಮಂಡೆ|ಕಾರಂಡ||
ಮಡ್‌ಲ್ ಕಳಿಪ ಶ್ರೀ| ಮಹಾ| ಗಣಪನೆ||
||ಮುಕ್ಕೋಟಿ||

ಚೋತ್‌ ಚಿಕ್ಕುವ ಮಿಂಞ| ಕಾತ್ ಚಾಕುವ ನಿನ್ನ||
ನಂಬಿಯೆ ನಾನೆಂದು| ಚೋಪಾರ ಬೂಕತಿರ್‍||
ನರಿ ಬೆನ್ನ್ ನಾನೆಂದು| ಚೋಪಾರ ಬೂಕತಿರ್‍||
ನರಿ ಬೆನ್ನ್ ತಾಂತಿತ್| ಸಂಚಾರ| ಮಾಡ್‌ವ||
ಮಹಾಪಾರ್ವತಿನ ಕಾತ| ಕೊದಿಮೋಂವ| ಗಣಪನೆ||
||ಮುಕ್ಕೋಟಿ||
*****

Leave a Reply