ತುದ್‌ಚವ

ಪಲ್ಲವಿ: ನಂದಾನ ದೇವನೆ | ಅಂದೋಡೆ ತುದಿಪಿನೊ ||
ಕೆಂದಾವರೇ ಬೀಂದ್ | ತೆಳಿಪ ಈ | ನೇರತ್ ||

ಅನುಪಲ್ಲವಿ: ಬೆಂದು ಚಣ್ಣೂರನು | ಪಡ್‌ಞ್ಞಾರ್‍ | ಮರೆ ಆಚಿ ||
ಕುಂದ್ ಮಲೆ ನೀಂಬುವ | ಪೊಂಬೊಳಿ | ಉದಿಚಿ
|| ನಂದಾನ ||

ಚರಣ: ಗಂಗೆ ಮಂಡೆಡ್‌ತಿತ್ | ಶಿವಶಿವಾಂ|ದೆಣ್ಣುವ ||
ತುಂಗೆ ನರ್ಮದೆ ದೇವಿ | ಜುಳು ಜುಳು ನೆಳಿವಾ ||
ರಂಭೆ ಮೇನಕೆ ಜೋಡಿ | ಹರಿ, ಹರ|ಂದೆಣ್ಣುವ
ತುಂಬೆ ಪೂವ್‌ಲ್ ಮಂಜಿ | ಪೊಂಬೊಳಿ | ಕಿಞ್ಞುವ
|| ನಂದಾನ ||

ಪಂಡ್‌ಂಚೇ ಜಗ ನಿನ್ನ | ರಾಮ, ರಾಮಾ | ಂದೆಣ್ಣಿತ್||
ಅಂದ್‌ಂಜೇ ಯುಗ ನಿನ್ನ | ಕೃಷ್ಣಾ, ಕೃಷ್ಣಾ|ಂದೆಣ್ಣಿತ್||
ಇಂದ್‌ಂಚೇ ನಾ ನಿನ್ನ| ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣಾಂ|ದೆಣ್ಣುವಿ ||
ಬೆಂಜ ಬಾಳ್ ನಂದ್ ಮಾಡ್ | ಗೋವಿಂದ | ಮಾಧವಾ
|| ನಂದಾನ ||
*****

Leave a Reply