ಮಕ್ಕಡ ಪಾಟ್ – ೧೧

ಕುಂಬಿಯತ್ತ್ ಕಕ್ಕುಡಿ
ಪೊನ್ನಾದಿರೆಲರಿಯು.
ಒಕ್ಕಲಾಪ್ ಮಕ್ಕಡ
ದುಂಡ್ ಕಂಡಕರಿಯು.
ಅಗೆ ಕಂಡಕಾರಿಯು
ಬೊಳೆರ ಗುಣತ್‌ನ.
*****

– (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು)
– ಸಂಗ್ರಹ: ಏ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು

Leave a Reply