ಮಕ್ಕಡ ಪಾಟ್ – ೧೦

ಪಟ್ಟಮ್ ಪಡೆಕಾಗ,
ಪೀರೆಕೆ ಕರಿಕಾಗ.
ಬೆಪ್ಪನೆಕೆ ಬೆಚ್ಚಕ,
ಪೇರೆಕೆ ಕರಿಕಾಕು;
ಪೊಪ್ಪನೆಕೆ ಪೊಪ್ಪಕ,
ಪಟ್ಟಮ್ ಪಡೆಕಾಕು.
*****
– (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು)
– ಸಂಗ್ರಹ: ಏ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು

Leave a Reply