ಮಕ್ಕಡ ಪಾಟ್ – ೯

ಅವ್ವ್ ಕರತ್‌ದ್,
ಮೋವ ಬೊಳತ್‌ದ್,
ಮೋವಡ ಮೋವ ಪೊಂದೇವಿ.
*****

– (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು)
– ಸಂಗ್ರಹ: ಏ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು

Leave a Reply