ಮಕ್ಕಡ ಪಾಟ್ – ೮

೧. ಪಡಿಮ್‌ಣ್ಣ್, ಪಡಿಮ್‌ಣ್ಣ್,
ಕುಂದಿ ಪಟ್ಟ್; ಪಡಿಮ್‌ಣ್ಣ್!
ನಾನೆನ್ನ ಎಣ್ಣಡ್?  ಮಣ್ಣಂಗಟ್ಟಿ.

೨. ಕುಞಿ ಕೋಳಿ, ಕುಂಞಿ ಕೋಳಿ,
ನಂಗೊರ್‍ ಪಾಟ್ ಪಾಡ್!
ನಾನೆನ್ನ್ ಪಾಡಡ್?
ಪ್ಯೊಂ!  ಪ್ಯೊಂ!
*****

– (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು)
– ಸಂಗ್ರಹ: ಏ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು

Leave a Reply