ಮಕ್ಕಡ ಪಾಟ್ – ೭

೧. ಜೂವ್, ಜೂವ್, ಕುಞಿಯೇ!
ಕುಞಿರವ್ವ್ ಬಪ್ಪಕ,
ಚೆಪ್ಪು ಮೊಲೆ ಕೊಂಡಕು.

೨. ಜೂವ್, ಜೂವ್, ಕುಞಿಯೇ!
ಕುಞಿರಪ್ಪ್ ಬಪ್ಪಕ,
ಕೊಟ್ಟ ತೆಂಗಿ ಕೊಂಡಕು.

೩. ಜೂವ್, ಜೂವ್, ಕುಞಿಯೇ!
ಕುಞಿರಣ್ಣ್ ಬಪ್ಪಕ,
ಚಿಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕಿ ಕೊಂಡಕು.

೪. ಜೂವ್, ಜೂವ್, ಕುಞಿಯೇ!
ಕುಞಿರಕ್ಕ್ ಬಪ್ಪಕ,
ಚಟ್ಟೆ ಪುಟ್ಟ್ ಕೊಂಡಕು.
*****

– (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು)
– ಸಂಗ್ರಹ: ಏ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು

Leave a Reply