Tag: Kids

ಪಾಟ್

ಮಕ್ಕಡ ಪಾಟ್ – ೧

ಕಾಕ್‌ಕಾಕೇಕ! ಕಾಕೆರ ಮಂಗಲೆಕ್ಕೇಕ್? ನಾಳೆ ಪೊಲಾಕ ನಾರಾಚೆ. ಕ್‌ಡ್‌ವಂಡ ಕುಞಿ ಪೊಳೆ ಕುತ್ತ ಪೋಚಿ; ಕಾಕೆರ ಕುಞಿ ಮೋರ್‌ಕ್ ಪೋಚಿ; ಚಕ್ಕೆಕರಿ ಚಡ ಚಡ ಬೇವ; ಕುಂಬಳ ಕರಿ ಗುಡ ಗುಡ ಬೇವ. ***** – (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು) – ಸಂಗ್ರಹ: ಏಓದಿ..